Drobni tisk / Disclaimer

Na blogu so objavljeni izdelki, ki sem jih praviloma kupila sama. V kolikor je bil izdelek podarjen, sem o njem pisala po tem, ko sem ga dejansko prejela in uporabila. Tudi, če je bil izdelek podarjen v namen testa ali promocije, na mojo pozitivno ali negativno mnenje to ni vplivalo.

Vse objave so plod moje domišljije in prepričanj. Razen, kadar je vir jasno označen, zapisi niso splošne smernice in usmeritve ampak moja spoznanja in navade kot posledica življenjskih izkušenj in nasvetov.

Poleg bloga sem redno zaposlena, zato sem sicer odprta za sodelovanja v obliki sponzoriranih projektov ampak pod pogojem, da mi je dovoljeno izraziti iskreno mnenje ali kritiko, ter da mi je vsebina blizu. Vsakega predloga za sodelovanje bom vesela in mi ga lahko pošljete na naslov laura@arhimama.com.

Zaradi optimizacije brskanja in boljše uporabniške izkušnje na blogu Arhimama uporabljam »piškotke« in z obiskom moje strani privolite v njihovo nadaljnjo uporabo.

Vsebine in fotografije sem ustvarila sama, razen v primeru eksplicitne navedbe vira in so avtorsko zaščitene.

Pravila za sodelovanje v nagradnih igrah

  1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

1.1 Organizator nagradne igre je Laura Mercina Rak (v nadaljevanju organizator)
1.2 Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem Facebook/Instagram (v nadaljevanju Facebook/Instagram) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani Facebooka/Instagrama. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec ni Facebook/Instagram, ampak organizator. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne Facebook/Instagram. Facebook/Instagram ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.
1.3 Pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so objavljene pod posamezno Instagram/Facebook objavo, vključno z časom trajanja nagradne igre.

  1. UDELEŽENCI NAGRADNE IGRE

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.
2.2 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.
2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  1. NAVODILA NAGRADNE IGRE

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebook/Instagram strani izpolni navedene pogoje objavljene pod dotično Facebook/Instagram objavo. Udeleženec lahko sodeluje enkrat – izjemoma večkrat, če je to posebej navedeno v pogojih. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

  1. NAGRAJENCI NAGRADNE IGRE

4.1 Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil nagrado, ki je omenjena pod Facebook/Instagram objavo v tekstu.
4.2 Žrebanje bo izvedel organizator in ne bodo javno. Izvedeno bo s pomočjo računalniškega programa na podlagi oddanih komentarjev in všečkov. Izjemoma se žrebanje opravi javno.
4.3. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka oziroma uporabniškega imena v okviru izžrebancev te nagradne igre. Organizator bo izžrebanega o prejeti nagradi obvestil najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedenem žrebanju oz. po zaključku nagradne igre, in sicer z objavo na Facebook/Instagram profilu in s pozivom, da na zasebno sporočilo Facebook/Instagram pošlje sporočilo s svojim imenom, priimkom in naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.
4.4. V primeru, da se izžrebanec v roku 5 (petih) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook/Instagram profilu ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
4.5. Po prejemu popolnih podatkov bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 30 (tridesetih) delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

  1. NAGRADE NAGRADNE IGRE

5.1 Nagrade so navedene pod individualno objavo.
5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.
5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
5.4 Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

  1. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

  1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je organizator dolžan zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

  1. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.